සමාජ ජාල ජනතාව රටවල් සහ භාෂා අධ්යයනය කිරීම

සටහන් ඔබ අනුයුක්ත කළ හැකි, ටැග්, සහ වඩාත්ම ජනප්රිය වැටීම ඉහළ

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබ ද මිතුරන් බවට පත්.

ක්රම දෙකක් භාවිතා කිරීමට ජාලය: නිදහස් හා ගෙවා ඇත.

දෙවන ඉඩ අධ්යයනය කිරීමට දෙකක් පමණක් භාෂා හා නැති කට අධික සංඛ්යාවක් ඇතුළත් කිරීම්

දී ගෙවා අන්තර්ගතය අසීමිත තනතුරු සංඛ්යාව හා භාෂා, සහ එම අවස්ථාවේ දී ඔබ ඡායාරූප උඩුගත කළ හැකි, දී චිත්රක ආකෘතිය

About