ඒක මට

රාත්රී ජීවිතය

සංචාරක එය මත රඳා පවතී, මගේ මනෝභාවය භුක්ති සෑම දෙවන ජීවිතය.

මම චිත්රපට නැරඹීමට කැමති ගමන් වගේ මගේ උස සෙ

මී. මම තද දුඹුරු කෙස් ශරීරය වර්ගය සාමාන්ය මට හොඳ හැඟීමක් ඇති හාස්ය ඇඳුම් කැමති සුපුරුදු සිට සම්බන්ධතාවය සඳහා බලා පරිපූරක සඳහා, මාව විශ්වාස කරන්න මම මගේ කාලය වැය වැඩ චිත්ර ශිල්පියා ලෙස»නිදහස්-ලාන්ස්»මම ප්රසිද්ධ චිත්ර ශිල්පියා හා මම පෙන්වන්න ජාත්යන්තරව මම සාමාන්ය සහ සරල පුද්ගලයා, සිහින් සහ කඩවසම්, මම එසේ නොවේ මෝස්තරයක් නමුත් මම ඇඳුම් වෙළෙඳ නාමය ආදරය සහ සුවඳ විලවුන් හා සෑම විටම

About