කොහොමද කෙල්ලෙක්? මොකද කෙල්ලෙක්? අපේ විගණන සොයමින් කාන්තාවක් ස්ත්රී, ප්රසන්න, සහ සාපේක්ෂව එකටම තොර, ආශාව ගැටුම්

, සමාජ විද්යාඥ, සංකීර්ණත්වය අභිමුඛ හා තුරන් ආලය අඩවි ලෙස ආරංචි මාර්ග සබඳතා දිගු විය හැකි, සියලු මෑත සංඛ්යා ලේඛන පෙන්නුම් කරන බව මෙම භාවිතය විසින් කරන ලද බව සිය ග්රාහකයන්

About