එය කළ හැකි, බලපෑම් ගැහැණු ළමයි සමග කතා ආරම්භයේ දී, නමුත් වරක් ඔබ ආරම්භ කර ඇති සංවාදය, බැඳීමක් ගොඩනඟා, පහසු බවට පත් වෙයි

එය සමාගමේ සාකච්ඡා වේදිකාවේ, ආලය වෙබ් අඩවිය හෝ සමඟ අමුත්තන් ක්රීඩා, එහි සරල පියවර ගත කිරීමට ඔබට උපකාරී වනු ඇත බව සොයා ගැනීමට විශ්වාසය නිරත වීමට සාකච්ඡා සමග ඕනෑම දැරියක්

About