කොහොමද කලාකරුවන් හා ලේඛකයන් ලෝකය බලන්න. අපි ඔබ ගත සන්ධිස්ථානයක එහිදී සංස්කෘතිය හමුවෙයි පුවත් හා උනන්දුවකින් කටයුතු සමග සිදු වන දේ අපගේ ජීවිත තුළ අද.

පෙරවරු පැරිස් කාලය. එය කිසිවකු විසින් නරඹනු, අභ්යන්තර ප්රංශය හා ප්රංශ, සිට ඉතා උසස් කිරීම විහිළුවක්.

බ්රහස්පතින්දා

පෙරවරු පැරිස් කාලය. අපේ මණ්ඩලයක් පැරිස්-පදනම් මාධ්යවේදීන් සමාලෝචන සතිය එස් ජාත්යන්තර පුවත්: කතා කළ බව මාධ්ය සිරස්තල ද එම ඔබට අහිමි විය හැක.

අප සමග එක්වන සෑම සිකුරාදා

පෙරවරු පැරිස් කාලය

About