වෙබ් අඩවිය සමඟ අමුත්තන් ආලය සඳහා ප්රංශයේ

අපේ නිදහස්, අද ලියාපදිංචි වන්න

හායි. දවස පැමිණෙන ඔබ තේරුම් දේ ආපදා මම ගැන කතා, කොහොමද මගේ ජනප්රවාද වඩා විශාල යථාර්ථයන්, මගේ ක්රියාවන් වඩා විශාල ගුණ, මගේ ගුණ වඩා විශාල හාස්කම්.

එක් දින ඔබ මාව තේරුම් ගන්න

About