ජීවත් වන මෙම පරිගණක දින, දහස් ගණනක් ඇත, ප්රංශ ගැහැණු මිනිසුන් දිවෙන සහ අනෙක් අතට දී නිදහස් ප්රංශ ආලය වෙබ් අඩවි.

ඒ නිසා සොයමින්, ප්රංශ පිරිමි හා කාන්තා දී නිදහස් ප්රංශ ආලය වෙබ් අඩවිය හා පොදු පහසු ලෙස, හා. කතෘ ගැන සෙවීමට ප්රංශ ගැහැණු මිනිසුන් දිවෙන දී ප්රංශ ආලය වෙබ් අඩවි සහ නිදහස් ප්රංශ ආලය වෙබ් අඩවිය සොයා ගැනීමට දහස් ගණනක් ප්රංශ කේවල සමඟ අමුත්තන් බලා පිවිසෙන්න අද අපට සොයා ගැනීමට තනි ප්රංශ ගැහැණු හා මිනිසුන් සොයා ඔබේ ප්රංශය සිහින සහකරු හෝ සහකාරිය අද

About