අංශ පුළුල් පරතරය — ජනතාව අතර, රටවල්, දේශපාලන පක්ෂ, ආගම් හා ප්රජාවන් තුළ

ආකර්ෂණීය වට්ටම්, දක්වා, පුළුල් පරාසයක මත මහජන ගාස්තු මත සියලු ගුවන් ප්රංශය, හා ඔවුන්ගේ කේතය හවුල් ගුවන් ගමන්, ලොව පුරා

පිවිසෙන්න මෙම අවස්ථාවට වෙබ් අඩවිය හෝ සෘජුවම ප්රවේශ හරහා ගෝලීය රැස්වීම්

About