මෙම පද්ධතිය වේ වේගය-සමඟ අමුත්තන් දිවෙන

ලෙස වන එයෙකුට පැවති නිවැරදි අවශ්ය උග්ර වේ

About