ග්රෙග් සූදානම් විවාහ වීමට ඔහුගේ පෙම්වතිය පෑම්, නමුත් ඊට පෙර සිදු, ඔහු පරාජය කළ යුතුයි, ඔහුගේ ප්රබල පියා, හිටපු සීඅයිඒ නියෝජිතයා ජැක්, ඒ පෑම් සොහොයුරිය ගේ විවාහ

About