හායි ෙ හෝල්

වගේ දෙයක් ඇත්තටම

මම ගොඩක් ගමන් කිරීමට පැරිස් කටයුතු සඳහා ඒ නිසා මට බෑ ඇත්තටම දැන ගන්න අය. ඔහ්, ඔව්, එක් කාලයක් මම කළේ කෙනෙකු හමුවීමට දී මිතුරෙකු ගේ උපන් දිනය රාත්රී ආහාරය, ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම උනන්දුවක් හා නිලධාරියාවූ. පසුව මම තේරුම් ඔහු ඉතා විවාහ විය. ඒ. ඒ නිසා, දේ කරන්නේ එක් කරන්න? මම හිතන්නේ මිලාන් වඩා හොඳ වේ, මේ සම්බන්ධයෙන්

About