හමුවීමට මිනිසා තම ජීවිතය, හෝ අවම වශයෙන් සිසිල් ගයි, ඔබ කළ යුතු තුළ යහපත් පුද්ගලයන් මෙන්

About